معرفی اساتید

استاد مهندس محمد مهربان مدرس دیفرانسل

مدرس دیفرانسیل و انتگرال کنکور از سال 1373 در مراکز معتبر کنکور
طراح کنکورهای آزمایشی مراکز معتبر کشور
مدرس و کارشناس ارشد ریاضیات کنکور در صدا و سیما ( شبکه آموزش)
درس و کارشناس ارشد ریاضیات کنکور در رادیو فرهنگ ( برنامه نکته ها و گزینه ها)
سر دبیر بخش آموزشی نشریات خانواده سبز ، آرامش، آرمانی
موسس انتشارات رمزینه و مدیر مسئول (از سال 85 تا 88)