معرفی اساتید

دکتر احمد سبحانی مدرس ادبیات

مدرس و مولف ادبیات کنکور

مولف موفق ترین کتب ادبیات کنکور در زمینه آموزش معلمان و دانش آموزان

دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی

مدرس برترین مراکز آموزشی کشور